Často kladené otázky

Často kladené otázky


1. Základy a časté předsudky

1.1 Co to jsou tepelné izolace?

Materiály s nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti (lambda λD) nebo-li materiály s velkým tepelným odporem (R). Lidově řešeno jsou to materiály, které špatně vedou teplo, zadržují ho a nepustí. Velmi dobře izolují dané prostředí, udržují v něm stálou teplotu, ať už se jedná o teplo domova či o chladicí boxy. Tepelné izolace slouží tedy k eliminaci nežádoucího úniku tepla nebo naopak chladu. Tím dochází ke snížení ztráty tepelné energie budov.
Izolace mají kromě teplených mnoho dalších vlastností. Některé jsou akustické, jiné nehořlavé, další jsou odolné zátěži pevnosti a tlaku.

„Podle jakého parametru lze jednoduše rozeznat kvalitu tepelné izolace?“

Dle deklarovaného součinitele tepelné vodivosti λD ,který se vztahuje na produktovou řadu a deklarovaného tepelného odporu, RD, který se vztahuje na danou tloušťku produktové výrobní řady.
Tepelná izolace s označením CE je odzkoušena podle harmonizované normy MW-EN 13 162. Každá produktová řada má na základě tohoto certifikátu vystaveno Prohlášení o vlastnostech.

1.2 Je pravda, že se zateplením budovy souvisí růst plísní v interiéru?

To rozhodně pravda není. Plísně se naopak objevují na chladném povrchu stěn v prostorech s vyšší vlhkostí. Tam, kde teplota povrchu stěny klesla pod tzv. teplotu rosného bodu.
Problém u renovací vzniká většinou z důvodu hromadění vlhkosti v interiéru. Ta se hromadí především v důsledku abnormální těsnosti nových oken. Nedochází k přirozenému větrání netěsnostmi oken.
Tepelné izolování naopak zajišťuje zvýšení vnitřní povrchové teploty konstrukce, tím se zvýší teplota výše popsaného rosného bodu. Kondenzace se posune směrem ven do exteriéru a to je to, co právě je cílem našeho snažení. Odstraní se tím riziko růstu plísní. Ke spolehlivému zamezení jejich rozvoje je dobré pravidelně větrat.
Větrejte krátce, ale intenzivně. Rychlá výměna vzduchu neochladí vnitřní stěny a bude se Vám lépe uvnitř dýchat.

1. 3 Není třeba izolovat u tlustých zdí?

Nenechte se zmást masivními vnějšími zdmi. Na čem záleží, není tloušťka, ale tepelná vodivost materiálu stěny. Staré zdi jsou často vyrobeny z „těžkých“ materiálů s velkou objemovou hmotností. Ty velmi dobře vedou teplo. Konstrukce tohoto typu mohou dosahovat neúměrně vysokých tepelných ztrát. Zaizolovaná obvodová konstrukce může mít až 10 x vyšší efekt z hlediska tepelně izolačního. Izolace tedy může významně snížit tepelné ztráty konstrukcemi.

„Při výrobě izolačních materiálů se spotřebuje více energie, než je později jejich použitím uspořeno?“

Řada studií ukazuje, že energie vložená do výroby minerální izolace se vrátí během velmi krátké doby (méně než rok) zpět v podobě ušetřené energie.

1.4 Stěny musí dýchat?

Popravdě, stěny nedýchají. Výměna vzduchu probíhá výhradně přes větrání okny nebo přes ventilační systém. Tímto způsobem musí být odstraněna právě i zvýšená vlhkost v interiéru. Množství vlhkosti, které může být odvedeno tzv. difuzí vodní páry přes konstrukci, je proto nejvýše 2%. Pokud je kromě dostatečného větrání zajištěno i kvalitní izolování obálky budovy, nebude docházet v interiéru ke kondenzaci vlhkosti. O tzv. dýchání mluvíme v souvislosti s minerální izolací ve chvíli, kdy říkáme, že je minerální izolace 100% paropropustná, má označení MU1. Paropropustnost je velká výhoda minerálních izolací. Případná vlhkost při správné aplikaci je vždy z konstrukce odvedena právě díky paropropustnosti minerální izolace.

1.5 Vyplatí se vlastně izolovat?

Skrz stěny, střechu a podlahu neizolované budovy se ztrácí většina tepla naprosto zbytečně. Tepelná izolace udrží teplo v domě, čímž jejím uživatelům významně šetří energii.

Vyplatí se vlastně izolovat?

Vzhledem k tomu, že domy jsou používány po mnoho desetiletí, je třeba při rozhodování o investování do stavby či renovace přemýšlet dlouhodobě. Zvolené řešení novostavby i rekonstrukce by mělo být provedeno v takovém standardu, aby vyhovovalo ne požadavkům doby realizace, ale dívalo se dál do budoucna, čili na hodnoty doporučené ne-li vyšší.
Nedostatečné tloušťky tepelné izolace sice částečně zabrání únikům tepla, ale nedochází k plnému využití potenciálu úspor tohoto opatření. Navyšováním tlouštěk izolantu se ve finální ceně za opatření projeví pouze minimálně. Ovšem právě změnou tloušťky tepelné izolace lze dosáhnout významných úspor, která šetří v průběhu celého životního cyklu.
Pokud tedy investujeme na začátku do izolování budovy, ušetříme na následných, periodicky se opakujících výdajích za energii. Navíc dobře izolovaná stavba zajistí svým uživatelům nejen úspory, ale i kvalitní vnitřní prostředí. Komfort bydlení.


2. URSA PUREONE – Minerální izolace nové generace

2.1 Co je URSA PUREONE?

URSA PUREONE je nová generace tepelné izolace na bázi minerální vlny se specificky světlou barvou, která kombinuje možnost příjemnější práce při instalaci se standardními vlastnostmi minerální izolace.
URSA PUREONE je nová, uživatelsky příjemná, tepelná, akustická a protipožární minerální izolace bez obsahu formaldehydu. Dotkněte se a ucítíte rozdíl. Ryze jedinečná. Tento nový produkt je vyráběn v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, přispívá k ochraně životního prostředí, je nehořlavý a poskytuje vysokou úroveň ochrany proti hluku a komfort tepla.

2.2 Proč URSA PUREONE, v čem je jiná?

URSA PUREONE je viditelně nový a odlišný materiál! Jedná se o kompaktní, vysoce pružnou, čistou, neprašnou a nedráždivou minerální vlnu bez obsahu formaldehydu. Díky svým specifickým vlastnostem poskytne URSA PUREONE jak již při montáži, tak i koncovému uživateli neoddiskutovatelně pohodlnější prostředí. Minerální vlna URSA PUREONE je vysoce účinná izolace.
URSA PUREONE přispívá k trvale udržitelnému rozvoji! URSA PUREONE ušetří v průběhu svého životního cyklu stokrát více energie, než kolik je jí spotřebováno při její výrobě, dopravě a instalaci. Je vyrobena ze surovin pocházejících z rozsáhlých a obnovitelných zdrojů, písku a recyklovaného skla. Čistá technologie výroby PUREONE s pojivem na bezformaldehydové bázi eliminuje emise při výrobě.

2.3 Jaká technologie je použita pro materiál URSA PUREONE?

Minerální vlna URSA PUREONE se vyrábí moderní technologií. Novou, ale zároveň v praxi osvědčenou. Využívá obnovitelné přírodní zdroje, zejména písek a recyklované sklo. Tyto suroviny jsou taveny v peci při velmi vysoké teplotě. Roztavený materiál je v rozvlákňovacím zařízení hlavy přeměněn na vlnu, která následně prochází nástřikem malého množství pojiva a vytvrzovacím procesem. I když se jedná zdánlivě o malou část finálního produktu, je to právě speciální pojivo, které do značné míry tvoří jeho vynikající vlastnosti. Odpadním produktem je pouze čistá voda neobsahující fenol ani formaldehyd.

2.4 Jak přispívá URSA PUREONE k trvale udržitelnému rozvoji?

Probíhající změny klimatu soustřeďují pozornost na emise CO2 a na důležitost efektivního využívání omezených přírodních zdrojů. Především proto, že hlavní část světové energie je spotřebována budovami (až 40%), soustřeďuje se úsilí na snížení energetické spotřeby právě na tento sektor. Do zájmu pozornosti se tak dostává problematika zateplování budov, důvodem je rychlá návratnost investic a snadná realizace. Ve skutečnosti přispívají k trvale udržitelnému rozvoji všechny izolační materiály, ovšem ze všech dostupných alternativ je URSA PUREONE díky rozsáhlým zdrojům písku a surovin jednou z nejlepších alternativ. Pro výrobu URSA PUREONE je využito až z 50 % recyklované sklo.

2.5 Jaké jsou mechanické a izolační vlastnosti?

URSA PUREONE vykazuje vynikající technické vlastnosti. Kromě toho je URSA PUREONE čistá, kompaktní, vysoce pružná, neprašná a nedráždivá a umožňuje tak snadnou a příjemnou instalaci. URSA PUREONE splňuje veškeré stávající příslušné evropské normy. Je vybavena CE certifikátem evropské kvality. Základní řada výrobků URSA PUREONE, která je v naší nabídce, pokrývá většinu běžných aplikací. Kompletní nabídku výrobků URSA PUREONE najdete zde.

2.6 Jaké jsou cílové aplikace pro URSA PUREONE? Je URSA PUREONE vhodná pro všechny aplikace?

Řada výrobků URSA PUREONE bude dostupná pro 100 % hlavních aplikací v obytných budovách: šikmé střechy, stropy, fasády, podlahy a příčky. Výrobky řady URSA PUREONE přispívají ke zlepšení kvality vzduchu uvnitř budov.

2.7 Co je formaldehyd? Kde se vyskytuje?

Formaldehyd je bezbarvý vysoce hořlavý plyn, který můžete najít téměř všude, například v pomeranči, ve vašich bramborách, ve vzduchu, ve dřevě, v nábytku, v podlahových krytinách, v koberci, atd. Lidé, zvířata i rostliny produkují nízkou hladinu formaldehydu při metabolickém procesu. Do životního prostředí se formaldehyd uvolňuje také v emisích z aut i tabákových výrobků. Formaldehyd je součástí lepidel, která se řadu let používají v různých průmyslových odvětvích. V červnu 2004 byl formaldehyd klasifikován IARC jako karcinogenní látka nebezpečná pro člověka. Žádná z několika studií, které se zabývaly kvalitou vzduchu v interiéru, se nezmínila o minerální vlně jako o produktu přispívajícím ke zvýšené hladině formaldehydu v budovách!

2.8 Co tedy URSA GLASSWOOL?

Skutečnost, že formaldehyd byl klasifikován jako karcinogenní, vyvolala různé debaty o některých výrobcích, včetně stavebních izolačních materiálů. Stávající studie ukazují, že stopová množství formaldehydu obsažená v tradičních izolacích nejsou na lidské zdraví vliv. Proto je URSA GLASSWOOL v tomto směru zcela bezpečná.
Připomeňme si, že tradiční skelná vlna je Mezinárodní zdravotnickou organizací zařazená do třídy 3 (stejně jako například čaj!). URSA GLASSWOOL je naprosto běžný stavební výrobek. Emise formaldehydu jsou u něj v hodnotách pod dolní hranicí celosvětových norem. Tato skutečnost je potvrzena laboratorními testy jak pro výrobky URSA, tak pro mnoho podobných produktů z minerální vlny. Rádi bychom při té příležitosti uvedli, že povědomí o formaldehydu je na trhu novým trendem. Výrobci, jejichž produkty obsahují vysoké hladiny formaldehydu, např. koberce, podlahové krytiny či nábytek, již revidují své postavení a snaží se nabízet alternativní výrobky bez obsahu této látky. I když skelná vlna vykazuje emise hluboko pod hranicemi stanovenými platnými normami, chce společnost URSA být v čele tohoto průmyslového odvětví, a proto uvádíme nový typ izolace. Díky vývoji a inovacím ekologické, praktické, nedráždivé, neprašné, vysoce pružné, čisté a kompaktní minerální vlny bez obsahu formaldehydu přispívá URSA ke zkvalitnění vzduchu uvnitř budov, ve kterých je tento výrobek použit. Náš výrobek URSA GLASSWOOL už vynikající byl, ale my jsme ho pro vás chtěli udělat ještě lepší a tím je URSA PUREONE.


3. Izolační materiály z minerální vlny – skelná vata

3.1 Co je to minerální vlna?

Minerální vlnou, příp. minerální vatou, jsou nazývány izolace vyrobené z vláken minerálního původu. Dle vstupní suroviny, z níž se vyrábí, se dělí na skelnou či kamennou. Jedná se o univerzální tepelnou, akustickou a protipožární izolaci se širokým spektrem použití od sklepa až na půdu, pro nové budovy i pro rekonstrukce. Výrobky URSA z minerální vlny jsou vyráběny, testovány a označeny dle normy ČSN EN 13 162. Jsou vybaveny certifikátem CE.

3.2 Typické vlastnosti minerální vlny.

Minerální – skelná vlna se vyznačuje vynikajícími materiálovými vlastnostmi a širokou škálou možných použití. Jedná se o produkt z přírodní suroviny, křemičitého písku, s významným podílem recyklovaného materiálu, skla. Skelná vlna chrání před chladem, teplem a hlukem. Je nehořlavá, proto pomáhá zajistit optimální ochranu před požárem. Minerální vlna je, vzhledem k absenci organických látek, velmi trvanlivým materiálem. Jednoduše se s ní pracuje, proto je proces aplikace rychlý a ekonomicky nenáročný.

3.3 Je minerální vlna bezpečná pro vaše zdraví?

Naprosto. Produkty z minerální vlny URSA nesou známku jakosti RAL „výrobky z minerální vlny“. To prokazuje, že jsou zdravotně nezávadné. Vlákna jsou plně biologicky rozložitelná. Krátkodobé podráždění kůže či sliznic je pouze mechanického charakteru (jako např. od drobných částiček jehličí, sena či slámy), nikoli chemické povahy. Při manipulaci s minerální vlnou jsou doporučovány ochranné pomůcky – respirátor, vhodný oděv, rukavice, případně brýle.

3.4 Je minerální vlna nehořlavá?

Ano to je. Minerální vlna URSA je klasifikována jako nehořlavá. Dle ČSN EN 13501-1 má nejlepší třídu reakce na oheň – A1. Díky této své vlastnosti minerální izolace významně přispívá k preventivní protipožární ochraně. Zpomaluje a zabraňuje šíření požáru a zároveň je bezpečná, neboť neuvolňuje žádné toxické výpary. To je její nesporná výhoda.

3.5 Je vhodná minerální vlna jako ochrana proti hluku?

Ano, minerální vlna zajišťuje účinnou ochranu proti hluku pro celý dům, a to jak pro hluk zvenčí, tak pro hluk mezi jednotlivými prostory uvnitř objektu. Minerální vlna na bázi skla je jedním z nejpružnějších materiálů pro stavebnictví, z čehož plyne její mimořádná schopnost pohlcovat hluk – třída pohltivosti materiálu je opět ta nejvyšší – A. Otevřená pórovitá struktura materiálu zajišťuje optimální odpor při proudění vzduchu a tím i ideální absorpci hluku. A to jak pro hluk šířený vzduchem (hlasitá hudba, hluk z vnějšku budovy – doprava apod.), tak hluk kročejový. Minerální izolace URSA je akustická.

3.6 Jsou minerální izolace vhodné proti horku v létě?

Jsou nejen vhodné, ale i účinné. Minerální vlna na bázi skla poskytuje vynikající ochranu proti letnímu horku, jelikož izolace brání prostupu tepla z exteriéru. Kvalitní izolování obálky budovy je vhodné kombinovat se zastíněním oken z vnějšku a nočním větráním chladným vzduchem (akumulace chladu do interiéru).

3.7a Jaké údaje vyčtu z kódu výrobku např. MW-EN13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5?

MWMinerální vlna
EN13162Číslo evropské normy EN 13 162
T3Třída tolerance tloušťky T3
DS(70,-)Rozměrová stabilita při určené teplotě
WL(P)Dlouhodobá nasákavost
MU1Faktor difuzního odporu μ = 1, tzn. 100% paropropustné
AFr5Odpor při proudění vzduchu 5 kPa.s/m²

3.7.b Co vše vyčtu z etikety na produktu

Co vše vyčtu z etikety na produktu

3.8 Jaký materiál je vhodný použít k izolaci šikmých střech?

Krása minerální izolace URSA spočívá v její univerzálnosti použití. Izolace šikmých střech je podrobně popsána v našich prospektech, podrobnosti se dozvíte, kliknutím na uvedený odkaz:

Rekonstrukce šikmých střech

3.9 Jaká izolace je vhodná při stavbě dřevostavby?

Doporučené skladby izolace pro jednotlivé aplikace najdete v našem prospektu:

Dřevostavby


4. Izolace z XPS

4.1 Co je XPS?

XPS je zkratka pro označení extrudovaného polystyrenu. URSA XPS je materiál vysoce odolný tlaku a vodě. Vyrábí se vytlačováním polystyrenu s použitím přirozeně se vyskytujícího plynu CO2, takže je šetrný k životnímu prostředí. Díky technologii výroby má uzavřenou buněčnou strukturu, což ho předurčuje jako ideální materiál do vlhkých podmínek. Výrobky URSA XPS jsou vyráběny, testovány a označeny dle normy ČSN EN 13 164.

4.2 Typické vlastnosti XPS.

XPS je izolační materiál vyznačující se vynikajícími tepelně-izolačními schopnostmi, extrémně vysokou pevností v tlaku, odolností proti vodě a mimořádnou odolností vůči střídavému zmrazování a rozmrazování.
Kromě toho je XPS odolný proti hnilobě a velmi snadno se zpracovává.

4.3 Je XPS odolný v tlaku?

Nesporně. Při výrobním procesu, kdy je polystyren vytlačován hnacím plynem, vzniká charakteristická uzavřená buněčná struktura XPS, která je právě mimořádně odolná v tlaku. Z tohoto důvodu je URSA XPS ideálním materiálem pro použití zejména v oblastech s vysokým tlakovým zatížením, např. pod nosné základové desky, do průmyslových podlah či v oblastech s vysokým dopravním zatížením. Letiště, parkoviště, heliporty apod.

4.4 Je XPS nasákavý?

Jednoznačně ne. XPS má uzavřenou buněčnou strukturu. Proto je příjem vody do materiálu prakticky nemožný. Maximální absorpce je deklarována na hodnotu nižší než 0,7%. Z toho důvodu je URSA XPS materiálem vhodným zejména v oblastech s vysokou vlhkostí např. izolace suterénu, základů či plochých a pultových standardních i obrácených střech.

4.5 Je URSA XPS vhodný do kontaktně zateplovacích systémů?

Ano je. Jako jeden z mála produktů na trhu je určen do kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) neboť je vybaven retardéry hoření. XPS bez retardérů hoření nelze do kontaktních zateplovacích systémů vůbec použít.
URSA XPS je vhodným materiálem pro kontaktní fasády a jejich detaily. Na soklovou část použijte speciální URSA XPS s označením PZ, který je pro lepší nanášení omítky opatřen tzv. vaflovou strukturou.

4.6 Je XPS difuzně nepropustný materiál?

Ne. Fyzikálně to ani není možné. XPS je polopropustný pro vodní páru. Faktor difuzního odporu μ = 80-250.


5. Energie, životní prostředí a zdraví

5.1 Je minerální, resp. skelná vlna zdraví bezpečná?

Ano to je. Již více jak deset let musí všichni výrobci prokazovat, že minerální, resp. skelná vlna splňuje určitá kritéria, která zaručují, že je výrobek zdraví bezpečný.

Produkty z minerální vlny URSA nesou známku jakosti RAL „výrobky z minerální vlny“. To prokazuje, že jsou zdravotně nezávadné. Vlákna jsou plně biologicky rozložitelná. Krátkodobé podráždění kůže či sliznic je pouze mechanického charakteru (jako např. od drobných částiček sena či slámy), nikoli chemické povahy. Při manipulaci s minerální vlnou jsou doporučovány ochranné pomůcky – respirátor, vhodný oděv, rukavice, případně brýle.

5.2 Může být minerální izolace na bázi sklené vlny URSA použity v interiéru?

Ano, nepochybně. Izolacím URSA PUREONE a URSA GLASSWOOL byla udělena řada ocenění, jedním z nich je ekologický certifikát „Modrý anděl („Der Blaue Engel“ – nejstarší ekoznačka na světě). Tento certifikát se uděluje výrobkům, které jsou šetrné k životnímu prostředí a splňují veškeré zdravotní a bezpečnostní parametry.

Veškerým výrobkům URSA, které se používají v interiéru, byl též udělen zlatý certifikát „Kvality vnitřního vzduchu“ („INDOOR AIR COMFORT“) Eurofins. Celoevropský certifikát potvrzuje shodu s nejpřísnějšími dobrovolnými standardy EU na emise do vzduchu v místnosti.

5.3 Je výroba minerální izolace URSA šetrná k životnímu prostředí?

Ano to je. Výrobky URSA jsou vyráběny tak, aby byla maximálně zajištěna ochrana životního prostředí a neobnovitelných zdrojů. Celý výrobní proces je certifikován dle mezinárodní normy specifikující požadavky na systém řízení péče o životní prostředí – ISO 14001 „systém environmentálního managementu“. Skelná vlna obsahuje více jak 90% přírodních surovin. Na výrobu izolace URSA PUREONE a URSA GLASSWOOL je použito více jak 50 % recyklovaného skla, čímž firma URSA přispívá k šetření cenných zdrojů země.

5.4 Je výroba URSA XPS šetrná k životnímu prostředí?

Ano, opět lze říci to samé, co v předchozím bodě. Výrobky URSA jsou vyráběny tak, aby byla maximálně zajištěna ochrana životního prostředí a neobnovitelných zdrojů. Celý výrobní proces je certifikován dle mezinárodní normy specifikující požadavky na systém řízení péče o životní prostředí – ISO 14001 „systém environmentálního managementu“.

Izolace URSA XPS se vyrábí vytlačováním polystyrenu s použitím přirozeně se vyskytujícího plynu CO2, takže je šetrná k životnímu prostředí. Plyn v buňkách XPS je běžný vzduch. Výroba probíhá za použití vysokého procenta recyklovaných materiálů.

5.5 Ochrana klimatu s izolacemi URSA

Izolace URSA mají velmi nízký součinitel tepelné vodivosti a proto jsou ideální jako tepelná izolace budov. Právě kvalitní izolování obálky budovy patří k nejekonomičtějším a nejefektivnějším způsobům, jak lze dosáhnout významných energetických úspor a snížení emisí skleníkových plynů z našich budov. Tak izolace URSA aktivně přispívají k ochraně klimatu. Také zvyšuje komfort hlediska tepelné, akustické a protipožární ochranu budov.