Souhlas se zpracováním osobních údajů při výběrovém řízení


Souhlas se zpracováním osobních údajů při výběrovém řízení


Já, níže uvedený:

tímto uděluji


souhlas se zpracováním svých osobních údajů,

společnosti URSA CZ s.r.o., IČO: 61778559 se sídlem Praha 10 - Hostivař, Pražská 16/810, PSČ 10221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38242 (dále jen „URSA CZ“),

aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů (dále jen zákon), shromažďovala, uchovávala i jinak zpracovávala mé níže uvedené osobní údaje.

1. Účel zpracování
Mám zájem o zpracování osobních údajů za účelem:
- zpracování osobních údajů pro konkrétní přijímací řízení, do kterého se jako uchazeč hlásím, a zajištění kontaktních údajů pro komunikaci s mou osobou,
- zpracování osobních údajů a jejich uchování pro budoucí výběrová řízení u společnosti URSA CZ a zajištění kontaktních údajů pro komunikaci s mou osobou

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Mé osobní údaje budou zpracované v rozsahu profesního životopisu poskytnutého prostřednictvím mailové nebo jiné písemné korespondence/ osobně při přijímacím pohovoru minimálně v následujícím rozsahu:
- jméno, příjmení (i rodné), titul, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail,
- absolvované vzdělání včetně seznamu vzdělávací instituce, školení, kurzy, získané certifikáty a osvědčení, jazykové znalosti,
- předchozí zaměstnání
- fotografie, jestliže bude součástí životopisu
- změna pracovní způsobilosti, je-li tato sdělena uchazečem a jedná se o informaci významnou pro budoucí pracovní pozici a způsob plnění pracovních povinností z ní plynoucí

3. Správci, zpracovatelé, předání osobních údajů a jejich zpřístupnění
Osobní údaje jsou zpracovávány pověřeným zaměstnancem personálního oddělení/ jednatelem/ výkonným ředitelem.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s přijímacími řízeními uděluji společnosti URSA CZ na dobu 2 let od poskytnutí tohoto souhlasu.

4. Způsob zpracování
Společnost URSA CZ je na základě tohoto souhlasu oprávněna zpracovávat osobní údaje, tedy osobní údaje zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, ale vždy pouze osobám dle bodu 3., upravovat nebo pozměňovat (např. v případě, že se změní), vyhledávat, používat, předávat, ale opět pouze osobám dle bodu 3., uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat či likvidovat.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že osobní údaje mohou být zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, a to z důvodu organizace přijímacích řízení, nebo poptávky po uchazečích prostřednictvím personálních agentur, agentur práce apod., nebo zpřístupněny poskytovatelům IT služeb a dalším osobám, se kterými má společnost URSA CZ uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, prostřednictvím kterých je zajišťována ochrana osobních údajů.

5. Informace o právech osoby ve vztahu k osobním údajům
Odesláním tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem byl/a společností URSA CZ poučen/a o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním můžu kdykoliv odvolat, a že jsem byl/a zároveň informován/a o právu na přístup k osobním údajům, zejména pak o možnosti požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů a o tom, že společnost URSA CZ nebo zpracovatel jsou povinni mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Budu-li se domnívat, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, mohu společnost URSA CZ nebo zpracovatele požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby takto vzniklý stav byl odstraněn, a to zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a to zasláním své žádosti o vymazání na e-mailovou adresu: ursa.cz@ursa.com.
S případnými stížnostmi se mohu obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. .

6. Další informace
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu 2 let s tím, aby po uvedené době společnost URSA CZ bezodkladně provedla likvidaci poskytnutých osobních údajů, postupovala ve smyslu zákona.
Tímto potvrzuji, že své osobní údaje poskytuji dobrovolně, bez nátlaku, že jsou pravdivé a že souhlasím s jejich využitím ke stanovenému účelu.